Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÁ V ZMYSLE ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov

Vyplnením tohto kontaktného formulára a zakliknutím príslušného políčka o súhlase udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára v rozsahu:

  • meno, priezvisko
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Tento súhlas udeľujete v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon") spoločnosti:

  • K L S spol.s.r.o., Mierová 212, 821 05 Bratislava, IČO: 00896306, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 301/B (ďalej len „Prevádzkovateľ")

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára alebo následnej komunikácie budú spracúvané na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky a archivácie komunikácie.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, o možnosti odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

Udelením súhlasu Prevádzkovateľovi prostredníctvom zakliknutia políčka o súhlase so spracúvaním osobných údajov sa stávate dotknutou osobou v zmysle zákona. Súhlas udeľujete a osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky a s tým súvisiacej archivácie komunikácie sa udeľuje na jeden rok. Súhlas je možné kedykoľvek formou e-mailovej správy na adresu info@kls.sk odvolať.

Spracúvané osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, ktorým je potrebné osobné údaje poskytnúť v súvislosti s vybavením požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky, vrátane osôb, ktoré sa spolu s Prevádzkovateľom podieľajú na realizácii projektov Prevádzkovateľa a osôb spriaznených s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje, že ako dotknutá osoba máte vo vzťahu ku spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce z ust. § 28 a nasl. zákona.

Dotknutá osoba má podľa zákona okrem iného právo na informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom, právo požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie a právo osobné údaje blokovať po odvolaní súhlasu. Tieto práva možno uplatniť e-mailom na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa.