KLS s.r.o.

TPV 167/SK

Technické podmienky výrobcu.

Priestorové usporiadanie :

Vrátane navrhovaných parametrov a podmienok ptc používanie.

Konštrukčné diely :

(obsahujú prehľadné výkresy jednotlivých typov zvodidla vrátane zábradlových výplní pri zábradlovom zvodidle, výkresy jednotlivých konštrukčných dielov vrátane dielov obalených izolantom, požiadavky na kvalitu materiálu a kvalitu prevedenia oceľových častí) .

TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestne komunikácie, a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Primerane platia aj pre účelové komunikácie.

TPV sa môžu použiť na stanovenie technických špecifikácii zvodidiel na preukázanie zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z.. Vydaním týchto TPV sa TP KLS 1/2000 a TP RAVEN-A.R.C. 1/2001 rušia. Tieto sa budú môcť používať pre údržbu a opravu už osadených zvodidiel , pokiaľ však dôjde k výmene väčšieho úseku bude sa postupovať podľa TPV 167/SK.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 - Slovenská republika

(17323.01 kb)
(17459.13 kb)
(22140.56 kb)
(1476.73 kb)